top of page

 

 

 

Obiady w roku szkolnym 2023/2024

 

Opłata za obiad dwudaniowy (wsad do kotła) wynosi 9 zł. 

Opłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym  do każdego 5 dnia następnego miesiąca 

na konto o numerze: 04 8733 0009 0015 0587 2000 0050 z dopiskiem:

imię i nazwisko ucznia  klasa miesiąc 

Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.

W przypadku braku wpłat naliczane będą odsetki. 

Nieobecności ucznia w szkole, (niekorzystanie z obiadu), rodzic /prawny  opiekun, zgłasza do wychowawcy, dzień wcześniej lub w nagłym przypadku (np. choroby) w tym samym dniu najpóźniej do godziny 8.00.  

 

Opłata miesięczna za obiady będzie pomniejszona o wartość prawidłowo  odwołanych obiadów. 

Brak informacji na temat nieobecności dziecka (niekorzystanie z obiadu),  skutkuje koniecznością

uiszczenia opłaty za obiad z obowiązkiem  odebrania go ze szkoły.  

Całkowita rezygnacja z obiadów następuje wyłącznie po złożeniu u  wychowawcy pisemnego oświadczenia

z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem.

jadłospis-_1_.jpg
bottom of page