top of page

Zawiadomienie o wybranych rozwiązaniach kształcenia na odległość.

Zawiadomienie o wybranych rozwiązaniach kształcenia na odległość.

(§ 1 rozporządzenia MEN).

Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie prowadzone będzie kształcenie na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

W związku z tym od dnia 25.03.2020 r.:

Nauczyciele

1. Realizują zaplanowaną podstawę programową z poszczególnych przedmiotów, monitorują i oceniają prace uczniów.


2. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzysta podręczniki, zeszyty ćwiczeń, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne oraz Classroom – bezpłatną usługę dla szkół oraz użytkowników korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację w szkole i poza nią.


3. Przerabiany materiał przedmiotowy będzie ograniczony wyłącznie do podstawy programowej.


4. Kontakt i współpraca szkoły z uczniami i rodzicami odbywać się będzie poprzez:

- dziennik elektroniczny,

- pocztę e-mail,

- rozmowy telefoniczne,

- przez Messenger,

- informacje i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

5. Dopuszczam również możliwość pracy na platformie www.epodreczniki.pl, CKE, OKE, pasma edukacyjne Polskiej Telewizji i Radio, learning apps, Eduelo, Dzwonek.pl, E-kreda, Wordwall, clickmeeting i innych wskazanych przez nauczycieli. (§ 1 pkt 8 rozporządzenia MEN).


6. Przekazywanie informacji:

Klasy I-III

Nauczyciel dzień wcześniej wysyła informacje i treści poleceń dla ucznia między godziną 12.00-14.00 podaje zadania do lekcji przez dziennik elektroniczny (zadanie domowe). Uczeń z pomocą rodzica, odbiera wiadomość, elastycznie dostosowuje wykonywanie zadań do swoich możliwości i czasu pracy w ciągu dnia. Nauczyciele mogą przesyłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line/ temat zajęć – forma prezentacji/, na dzień przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizują z uczniami według podziału godzin. Informacje mogą być dodatkowo udostępniane w innej formie ustalonej indywidualnie między rodzicem a nauczycielem.

Klasy IV-VIII

Nauczyciel dzień wcześniej wysyła informacje i treści poleceń dla ucznia między godziną 12.00-14.00 podaje zadania do lekcji przez dziennik elektroniczny (zadanie domowe). Informacje o zadaniach nauczyciele udostępniają również na platformie Classroom. Uczeń odbiera wiadomość, elastycznie dostosowuje wykonywanie zadań do swoich możliwości i czasu pracy w ciągu dnia. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym (webinarium), dzień wcześniej poinformują uczniów o godzinie spotkania i prześlą właściwy link. Możliwe jest również nakładanie na uczniów obowiązku zapoznania się z przesłanym materiałem, co uczeń powinien potwierdzić w ustalony sposób, a jego aktywność powinna stanowić do wystawienia oceny bieżącej (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)


7. Nauczyciele w zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnią następujące kryteria:

  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć (§ 1 pkt 3 rozporządzenia MEN).


8. Nauczyciele ustalają czas na wykonanie zleconych prac przez uczniów i odesłanie ich drogą on-line w wyznaczonym terminie.


9. Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik elektroniczny Vulcan. Za pośrednictwem tego kanału komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny i na bieżąco informować o nich uczniów oraz ich rodziców. (§ 2 pkt 3 rozporządzenia MEN).


10. Ocenie będą podlegać uzyskiwanie od uczniów prace zwrotne, w formie odesłanych kart pracy, wypracowań, notatek, scanów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, projektów oraz odpowiedzi udzielane za pośrednictwem rozmów na scype, czacie, messengerze cliclkmeetingu, itp.


11. Nauczyciel oceniać będzie aktywności podejmowane przez ucznia, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia.


12. Nauczyciele danego przedmiotu przekażą przez dziennik elektroniczny, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. (§ 1 pkt 4 rozporządzenia MEN),


13. Kształcenie specjalne będzie również prowadzone zdalnie. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. (§ 1 pkt 2 rozporządzenia MEN).


14. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia - uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. (§ 1 pkt 2 rozporządzenia MEN).


Komunikat dla uczniów


Zobowiązuję uczniów klas IV-VIII do logowania się do dziennika elektronicznego w celu realizacji nauczania on-line, czytania wiadomości i realizowania zaleceń nauczycieli, odsyłania opracowanych materiałów poprzez e-dziennik lub w inny wskazany sposób w ustalonym terminie.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i pozytywnego myślenia.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

Anna Adamczyk


50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

"Op-art"

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page