top of page

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołac i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm ),  informuję , iż  decyzją SANEPIDU zajęci w naszej szkole  zostają zawieszone:

w okresie od 22 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. (włącznie) we wszystkich klasach oraz w oddziale przedszkolnym.

Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.), informuję, że zajęcia lekcyjne będą prowadzone zgodnie                            z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez platformę TEAMS.

 

 Dzieci  oddziału  przedszkolnego oraz klasy I-III  zostały objęte kwarantanną od 22 do 28 stycznia 2022 r. Uczniowie klas:  IV-VIII  decyzją Sanepidu zostali objęci nadzorem od 22 do 28 stycznia 2022 r.

 Wszyscy powinni obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku wystąpienia objawów konieczna jest wizyta u lekarza i  kontakt z infolinią +48 22 25 00 115, gdzie zakładane jest zgłoszenie w SEPIS, a następnie Inspekcja Sanitarna podejmuje działania.

Informacja została wysłana 22 stycznia 2022 r. poprzez dziennik elektroniczny do każdego rodzica.

 

Anna Adamczyk

dyrektor szkoły

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat MEN

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Podstawa prawna:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat MEN

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Podstawa prawna:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat MEN

Do 11 kwietnia 2021 uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana
w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego

Podstawa prawna:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


1.Egzamin odbywa się w dniach:
- 16 czerwca (wtorek) – język polski – godz. 9:00
- 17 czerwca (środa) – matematyka - godz. 9:00
- 18 czerwca (czwartek) – język angielski) – godz. 9:00
2. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:20 (najpóźniej na 8.30)
3. Obowiązuje strój galowy.
4. Na korytarzu szkolnym obowiązują uczniów maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk przy wejściu, pomiar temperatury.
5. Podczas egzaminu uczniowie mogą zdjąć maseczki/ przyłbice.
6. Egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego odbywa się w sali gimnastycznej.
7. Egzamin trwa odpowiednio:
a) z języka polskiego – 120 min, dla uczniów z opiniami z poradni/ dostosowaniami 180 min.
b) z matematyki – 100 min, dla uczniów z opiniami z poradni/ dostosowaniami 150 min,
c) z języka angielskiego 90 min, dla uczniów z opiniami z poradni/ dostosowaniami 135 min
8. Nie można wnosić do sal egzaminacyjnych telefonów ani innych urządzeń komunikacyjnych.
9. Uczniowie przynoszą własne przybory:
a) długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem – na egzamin z j. polskiego
i j. angielskiego
b) długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem i linijkę – na egzamin z matematyki
10. Uczniowie mogą mieć ze sobą niewielką butelkę wody – przynoszą ją ze sobą/ stawiają na podłodze przy ławce.
11. Uczniowie powinni mieć przy sobie legitymację szkolną.
12. Po egzaminie uczniowie udają się do domu, nie gromadzą się, by podzielić się wrażeniami z egzaminu.


W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z wychowawcą lub ze mną
Dyrektor szkoły
Anna Adamczyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat MEN

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty został wydłużony do 10 kwietnia. W związku z tym przygotowane zostaną nowe rozwiązania dotyczące działalności szkół i placówek w okresie zawieszenia, na podstawie rozporządzenia MEN regulującego te kwestie. Zaczną obowiązywać od 25 marca 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Burmistrza Bełżyc

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Bełżyce

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, zgodnie z § 18  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną związaną z koronawirusem (COVID-19) podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć – dydaktycznychi opiekuńczo - wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy Bełżyce od dnia 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Burmistrz Bełżyc
/-/
Ireneusz Łucka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do pełnej wersji komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Burmistrza Bełżyc (11.03.2020r.)

W związku z zagrożeniem koronawirusem, szkoły i przedszkola w Gminie Bełżyce są w dniu dzisiejszym zamknięte.

 

Dziś zostanie podjęta decyzja odnośnie zajęć w kolejnych dniach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Burmistrza Bełżyc

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach. Pacjent pochodzi z Niedrzwicy Dużej i jest w stanie stabilnym. Szpital postępuje zgodnie z procedurami. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego chory ma zostać przetransportowany do oddziału zakaźnego w Lublinie.

 

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

 

Jeśli możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych to proszę o rozważenie takiej możliwości.

 

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 

Jutro o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, o decyzjach tam wypracowanych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie.

 

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostały odwołane wszystkie spotkania i imprezy tj. Sesja Rady Miejskiej (środa), Kabareton (piątek), Halowy Turniej Piłki Nożnej (sobota-niedziela) oraz wszystkie zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Na chwilę obecną, w związku z pojedyńczym przypadkiem koronawirusa w szpitalu w Bełżycach, sztab kryzysowy nie dostrzega zagrożenia. W związku z tym, na podstawie informacji przekazanej przez zastępcę Burmistrza Bełżyc Pana Ryszarda Biernackiego, informuję, że w dniu jutrzejszym zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Decyzję o nie posyłaniu dziecka do szkoły pozostawiam Państwu. O wszystkich decyzjach Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki oraz służb (m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkirgo Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szpitala oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie) będziecie Państwo na bieżąco informowani. Proszę śledzić komunikaty na stronie i facebooku szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Anna Adamczyk

bottom of page